Producenci
Regulaminy

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Folktronika Paweł Kinder

 

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 1. Poniższy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.folktronika.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego prowadzonego na stronie sklep.folktronika.pl jest PAWEŁ KINDER przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Folktronika Paweł Kinder, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7551788602 , nr REGON 160277335, Sosnowa 6, 46-050 Miedzana.
 3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
  1. z dostawą do Klienta za pośrednictwem Kuriera InPost lub Kuriera DPD
  2. z dostawą do paczkomatu InPost.
  3. Z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 5. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 2 DEFINICJE

 

Dzień roboczy – dzień kalendarzowy wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.          
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.              
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.       

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Folktronika Paweł Kinder za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów), która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.   
Regulamin – niniejszy regulamin.               
Sklep internetowy – sklep internetowy Folktronika Paweł Kinder prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sklep.folktronika.pl.   
Sprzedawca – Paweł Kinder, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Folktronika Paweł Kinder, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7551788602 , nr REGON 16027735, Sosnowa 6, 46-050 Miedziana.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Folktronika Paweł Kinder.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Sosnowa 6, 46-050 Miedzana
 2. Adres e-mail: biuro@folktronika.pl
 3. Telefon: 794 234 400
 4. Chat dostępny pod adresem https://www.sklep.folktronika.pl.
 • 4 INFORMACJE O PRODUKTACH I CENIE
 1. Informacje o Produktach dostępne na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie. Koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia oraz bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Cena Produktu (w tym łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

 

 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie Internetowym.
 2. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 6. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 7. Klient, który utworzył konto w Sklepie Internetowym jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa Regulamin Konta, który znajduje się na Stronie Internetowej.
 8. Niezarejestrowany Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
 9. Do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
 1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
 2. wskazanie adresu Klienta;
 3. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (lub wybranego paczkomatu InPost, jeśli taka forma dostawy została wybrana przez Klienta);
 4. wskazanie numeru telefonu komórkowego;
 5. otrzymanie płatności przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym;
 1. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu płatności za zamówione Produkty.
 3. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Internetowym. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części lub Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w powyższej kwestii.
 4. Klient ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy, a w przypadku rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej – podczas tej rozmowy. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci na rzecz Klienta całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, gotówką w siedzibie Sprzedawcy, w którym Produkty zostały zakupione albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.
 5. W sytuacji, kiedy Klient, jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w siedzibie, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie 2 dni, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, gotówką w siedzibie Sprzedawcy, w którym Produkty zostały zakupione albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.
 6. W sytuacji, kiedy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję dostawy do paczkomatu InPost, Klient otrzyma od operatora paczkomatu wiadomość e-mailową lub wiadomość tekstową SMS z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki z paczkomatu InPost.
 7. Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta w uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy:
 1. okoliczności dotyczące zamówienia uprawdopodabniają możliwość dokonania oszustwa;
 2. Klient uprzednio złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, którego następnie nie odebrał, nie podając przyczyn i nie informując o odstąpieniu od umowy ze Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca ma prawdo do wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w sytuacji oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia wprowadzone przez Sprzedawcę zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową.
 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy 50114020170000450210458919
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Płatności Shoper
 • dotpay
 • PayU

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W sytuacji wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni Roboczych od złożenia zamówienia. Brak realizacji zapłaty we wskazanym terminie, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta. W sytuacji wyboru płatności „gotówką’’ zamówiony towar będzie gotowy do odbioru po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. Realizacja zamówienia opłaconego za pośrednictwem  Systemu Płatności Elektronicznej zostanie rozpoczęta od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty, a realizacja zamówienia złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – od momentu potwierdzenia mailowego. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Przy wyborze płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą kwocie pełnego zamówienia. Podmiot dostarczający zamówione Produkty nie wydaje reszty. Klient ma prawo wyboru płatności gotówki w przypadku zamówień, których cała wartość nie przekracza 15.000 zł Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a siedzibą Sprzedawcy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 7. Przesyłki dostarczane:
 1. kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty;
 2. do paczkomatu InPost – zostaną dostarczone do wybranego przez Klienta (w procesie składania zamówienia) paczkomatu InPost. W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach powodujących brak możliwości doręczenia do wybranego paczkomatu (awaria, przepełnienie paczkomatu), Klient zostanie poinformowany o alternatywnej możliwości odbioru przesyłki.
 1. W sytuacji, kiedy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w siedzibie Sprzedawcy, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w siedzibie Sprzedawcy. Adres, dni i godziny otwarcia oraz numer telefonu kontaktowego są wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 2. Sprzedawca przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 3 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty za zamówiony Produkt i poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 4. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia. 
 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną) – na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta , a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Celem wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się poniżej oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do siedziby Sprzedawcy lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sprzedawcy. Wybór sposobu zwrotu Produktów do Sprzedawcy należy do Konsumenta. 
 5. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 6. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
 1. Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami;
 2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił. 
 1. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę:
 1. do 40 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,
 2. do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg,
 3. do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli Konsument skorzysta z zaproponowanej przez Sprzedawcę odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedawcy do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w tym paragrafie Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 9 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów będących Konsumentami w razie braku zgodności Produktu z umową oraz uprawnienia przysługujące takim Klientom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).
 2. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi lub dotyczących braku zgodności Produkty z umową dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 3. Roszczenia z tytułu reklamacji rozpoznawane są na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. W reklamacji Klient powinien wskazać:
 1. opis stwierdzonej wady,
 2. żądany sposób jej rozstrzygnięcia
 3. zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Dostarczenie Produktu podlegającego reklamacji wraz z reklamacją lub przekazanie Sprzedawcy np. dokumentacji zdjęciowej takiego Produktu (pozwalającej na ocenę reklamacji) usprawni przebieg procesu reklamacyjnego (z zastrzeżeniem, że dostarczenie przez Klienta Produktu lub dokumentacji zdjęciowej nie stanowi obowiązku Klienta w związku ze złożeniem reklamacji). Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Krasków 50, 46-200 Kluczbork.
 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 4. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

 • 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.remontomaniak.pl.

 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientm niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 13 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin może podlegać okresowo zmianom. Data wejścia w życie zmian zostanie przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał zamówienia złożone od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że uaktualniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Folktronika Paweł Kinder
Sosnowa 6, 46 – 050 Miedziana, biuro@folktronika.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl